Šiame Privatumo pranešime (toliau – Pranešimas) pateikiama informacija apie tai, kaip UAB „Ignitis“, juridinio asmens kodas 303383884, registruotos buveinės adresas Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius (toliau – Bendrovė) tvarko asmens duomenis.

Pranešimo nuostatos taikomos fiziniams asmenims, kurie naudojasi Ignitis On mobiliąja programėle (toliau – Programėlės naudotojai).

Papildoma informacija apie tai, kaip Bendrovė tvarko asmens duomenis pateikiama Bendrovės Privatumo pranešime kuris yra patalpintas interneto svetainėje ignitis.lt.

Bendrovė turi teisę vienašališkai pakeisti ir (arba) papildyti šį Pranešimą. Apie šio Pranešimo pakeitimus Bendrovė informuos paskelbiant apie tai Ignitis On mobiliojoje programėlėje.

Sąvokos

Asmens duomenys – bet kokia informacija susijusi su identifikuotu arba neidentifikuotu fiziniu asmeniu (pvz. vardas, pavardė, kontaktiniai duomenys ir kt.).

Duomenų tvarkymas – bet kuris su Asmens duomenimis atliekamas veiksmas (pvz. rinkimas, įrašymas, saugojimas, prieigos suteikimas, perdavimas ir kt.).

Paslaugos – elektromobilių įkrovimo paslaugos „Ignitis On“.

Kitos Taisyklėse naudojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente (ES) 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme ir kituose).

Tikslai, kuriais Bendrovė tvarko Asmens duomenis:

Paslaugų teikimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis, siekdama užtikrinti tinkamą Ignitis On paslaugos (toliau – Paslaugos) teikimą, sutarties vykdymo pagrindu.

Atsiskaitymų administravimas. Bendrovė tvarko Asmens duomenis, susijusius su atsiskaitymu už suteiktas Paslaugas, sutarties ir/ar teisės aktų reikalavimų vykdymo pagrindu.       

Pateiktų klausimų sprendimas. Bendrovė tvarko asmens duomenis vykdydama pateiktų klausimų, skundų nagrinėjimą ir sprendimą vadovaudamasi sutarties vykdymo, sutikimo arba teisės aktų reikalavimų pagrindu.

Kiti tikslai. Bendrovė gali tvarkyti Asmens duomenis ir kitais tikslais, jei tam yra gavusi asmens sutikimą, privalo tvarkyti Asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus arba duomenis turi teisę tvarkyti dėl teisėto intereso.

Visais aukščiau paminėtais atvejais Bendrovė tvarko Asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga atitinkamiems aiškiai apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti, atsižvelgiant į asmens duomenų apsaugos reikalavimus.

Tvarkomų Asmens duomenų apimtis (kategorijos)

Pagrindinės Asmens duomenų kategorijos ir duomenys, kuriuos tvarko Bendrovė aukščiau išvardintais tikslais bei teisiniais pagrindais:

Tapatybės duomenys – vardas, pavardė;

Kontaktiniai duomenys – adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

Duomenys, susiję su Paslaugų teikimu – informacija apie teikiamas ir suteiktas Paslaugas,  duomenys, kuriuos Bendrovė gauna bendraudama su asmenimis tiesiogiai arba nuotolinio ryšio priemonėmis (telefonu, elektroniniu paštu), kt.

Mokėjimų duomenys – mokėjimų istorija, kt.

Garso įrašų duomenys – garso įrašų duomenys užfiksuoti su asmenims bendraujant telefonu, kt.

Slapukų duomenys – informacija apie asmens buvimo vietą miesto tikslumu, asmens pomėgius, jo elgesį Bendrovės interneto svetainėje arba savitarnoje, interesus, kt. (detalesnė informacija apačioje „Slapukai ir jų naudojimas“).

Kiti duomenys, kuriuos Bendrovė tvarko vadovaudamasi teisės aktuose nustatytais teisiniais pagrindais.

Asmens duomenų teikimas

Bendrovė, laikydamasi teisės aktų reikalavimų, gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis šių kategorijų duomenų gavėjams:

Paslaugų teikėjams. Bendrovė gali perduoti tvarkomus Asmens duomenis Bendrovės vardu ir (ar) jos nurodymu veikiantiems tretiesiems asmenims, teikiantiems Bendrovei klientų aptarnavimo (TRANSCOM WORLDWIDE VILNIUS UAB), IT paslaugų (debesijos paslaugą teikiantis Fortum Charge and Drive B.V., Claudius Prinsenlaan 136, 4818CP Breda, the Netherlands), mokėjimų administravimo (Stripe Payments Europe Ltd.) ir kitas paslaugas, siekiant užtikrinti tinkamą Bendrovės Paslaugų teikimą, valdymą ir vystymą. Tokiais atvejais Bendrovė imasi reikiamų priemonių siekiant užtikrinti, kad pasitelkti paslaugų teikėjai (duomenų tvarkytojai) tvarkytų teikiamus Asmens duomenis tik tais tikslais, dėl kurių šie buvo teikti užtikrinant tinkamas technines ir organizacines saugumo priemones, laikantis Bendrovės nurodymų ir galiojančių teisės aktų reikalavimų.

Institucijoms ir priežiūros įstaigoms. Bendrovė gali pateikti tvarkomus Asmens duomenis valdžios, teisėsaugos ar priežiūros institucijoms, kai tai privaloma pagal galiojančius teisės aktus arba siekiant užtikrinti Bendrovės teises arba Bendrovės klientų, darbuotojų ir turto saugumą.

Kitoms trečiosioms šalims. Bendrovė gali teikti Asmens duomenis kitiems duomenų gavėjams vadovaudamasi teisės aktuose apibrėžtais teisėtais pagrindais.

Duomenų saugojimas

Bendrovė tvarko Asmens duomenis ne ilgiau, nei to reikalauja nurodyti duomenų tvarkymo tikslai ar numato taikomi teisės aktai, jeigu juose yra nustatytas ilgesnis duomenų saugojimo terminas.

Duomenų saugojimo laikotarpiui nustatyti Bendrovė taiko kriterijus, kurie atitinka teisės aktuose nurodytas prievoles, taip pat atsižvelgdama ir į asmens numatytas teises, pvz. numato tokį duomenų saugojimo laikotarpį, per kurį gali būti pateikti su sutarties vykdymu susiję reikalavimai, jei tokie kiltų ir panašiai.

Taikomos saugumo priemonės

Bendrovė užtikrina Asmens duomenų konfidencialumą pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus ir tinkamų techninių ir organizacinių priemonių, skirtų apsaugoti Asmens duomenis nuo neteisėtos prieigos, atskleidimo, atsitiktinio praradimo, pakeitimo ar sunaikinimo ar kitokio neteisėto tvarkymo, įgyvendinimą.

Asmenų teisės

Asmuo susisiekęs su Bendrove ir Bendrovei nustačius asmens tapatybę, turi teisę:

a) susipažinti su Bendrovės tvarkomais savo Asmens duomenimis;

b) ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis;

c) prašyti sunaikinti Asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus;

d) gauti su savimi susijusius Asmens duomenis, kuriuos asmuo pats pateikė, susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu;

e) prašyti ištrinti Bendrovės tvarkomus Asmens duomenis, kai Asmens duomenys tvarkomi pažeidžiant taikomų teisės aktų reikalavimus arba Asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

f) apriboti savo Asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus, pvz. laikotarpiui, per kurį Bendrovė įvertins, ar asmuo turi teisę prašyti, kad jo Asmens duomenys būtų ištrinti;

g) nesutikti su savo Asmens duomenų tvarkymu ir (arba) tuo atveju, kai Asmens duomenys yra tvarkomi sutikimo pagrindu – atšaukti duotą sutikimą dėl savo Asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.

Asmenys gali kreiptis dėl šių Taisyklių arba Bendrovės vykdomo asmens duomenų tvarkymo raštu adresu Žvejų g. 14, LT-09310 Vilnius, el. paštu [email protected] arba telefonu +370 611 21802

Bendrovės duomenų apsaugos pareigūno kontaktai: [email protected]

Nepavykus išspręsti klausimų, susijusių su Bendrovės vykdomu asmens duomenų tvarkymu ir (ar) asmens teisėmis, asmuo taip pat turi teisę kreiptis, pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Asmenų pareigos

Asmenys, pateikdami Bendrovei savo asmens duomenis, patvirtina, kad yra tinkamai susipažinę su šiame Pranešime pateikiamomis asmens duomenų tvarkymo sąlygomis, neprieštarauja, kad Bendrovė tvarkytų asmenų teikiamus asmens duomenis, asmenų pateikiami duomenys ir informacija yra tikslūs ir teisingi ir Bendrovė nėra atsakinga už perteklinių duomenų pateikimą ir tvarkymą, jei tokius duomenis Bendrovei asmuo pateikia per neapdairumą.

Asmuo įsipareigoja informuoti Bendrovę apie pateiktų duomenų ar kitos susijusios informacijos pasikeitimus.

Slapukai ir jų naudojimas

Bendrovė, siekdama padaryti naudojimąsi šia ir savitarnos svetaine greitesnį ir patogesnį, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į svetainės lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Bendrovė naudoja asmeniui atpažinti bei svetainės lankomumo statistikai stebėti.

Bendrovės svetainėje naudojami slapukai gali būti trijų rūšių:

Būtinieji: tokie slapukai yra būtini tam, kad asmuo galėtų žvalgytis po interneto svetainę ir naudotis jos funkcijomis, tokiomis kaip prieiga prie saugių interneto svetainės sričių.

Veikimą gerinantys: šie slapukai renka informaciją apie tai, kaip lankytojai naudojasi tam tikra interneto svetaine, pavyzdžiui, kurie puslapiai lankomi dažniausiai ir ar lankytojai iš tinklalapių gauna klaidų pranešimų. Šie slapukai nerenka informacijos, leidžiančios atpažinti svetainės lankytoją. Visa šių slapukų renkama informacija yra bendrojo pobūdžio, todėl anoniminė. Ji naudojama tik svetainės veiklai pagerinti.

Funkciniai: šie slapukai leidžia interneto svetainei įsiminti jūsų pasirinktus dalykus (tokius, kaip jūsų vardas, kalba ar regionas) ir pasiūlyti patobulintas, jums asmeniškai pritaikytas funkcijas. Šie slapukai negali stebėti jūsų naršymo veiklos kitose interneto svetainėse.

Slapukai Svetainėje yra naudojami, kai Programėlės naudotojas patvirtina, kad sutinka su slapukų naudojimu. Šį sutikimą Programėlės naudotojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Programėlės funkcijos gali neveikti.